Javni poziv

Javni poziv

Objavljeno: 21.06.2017. - Objavio: Administrator

Poštovani stanovnici Op?ine Podcrkavlje, Udruge, OPG-ovi i drugi zainteresirani gra?ani, temeljem ?l. 85 Zakona o prostornom ure?enju (NN 153/13), op?ina Podcrkavlje razmatra potrebu o izradi 2. Izmjena i dopuna PPUO Podcrkavlje.

U tijeku je analiza vae?eg PPUO Podcrkavlje („Slubeni vjesnik Brodsko-posavske upanije“ 12/2001,  13/2003, 04/2005 i 23/14-uskla?enje sa Zakonom o prostornom ure?enju) i izrada Odluke o izradi 2. Izmjena i dopuna PPUO Podcrkavlje koju ?e slijedom ?l. 86  Zakona o prostornom ure?enju („Narodne novine“ 153/13) razmatrati/i donijeti Op?insko vije?e op?ine Podcrkavlje.

ZA DEFINIRANJE ELEMENATA OBUHVATA IZMJENA I DOPUNA MOLIMO VAS ISKAZ VAŠIH ZAHTJEVA I POTREBA.

Vae?i PPUO Podcrkavlje (Sl. vj. BP 12/2001, 13/2003, 04/2005,  i 23/14-uskla?enje sa Zakonom o prostornom ure?enju) moete preuzeti s web stranice Zavoda za prostorno ure?enje Brodsko-posavske upanije: (www.bpzzpu.hr), kao i obrazac zahtjeva za izmjene i/ili dopune PPUOP.

Rok za dostavu podataka je 15 dana na adresu op?ine osobno, poštom ili e-mailom.
Za sve dodatne informacije kontaktirati Op?inu Podcrkavlje tel.: 035/221-109.

PREUZMI ZAHTJEV

S poštovanjem!

NA?ELNIK OP?INE
Tomislav Trtanj