Javni poziv

Javni poziv

Objavljeno: 21.03.2017. - Objavio: Administrator

Prikupljanje zahtjeva za dodjelu jednokratne nov?ane potpore studentima s podru?ja Op?ine Podcrkavlje za akademsku godinu 2016./2017. godinu.


1.    Za akademsku godinu 2016./2017. u Prora?unu Op?ine Podcrkavlje osigurana su sredstva kao financijska pomo? studentima.
2.    Pravo podnošenje zahtjeva za jednokratnu financijsku pomo? imaju redovni studenti, redovno upisane godine, koji udovoljavaju sljede?im uvjetima i kriterijima:

-  da studenti i njihovi roditelji imaju prebivalište na podru?ju Op?ine Podcrkavlje
-  da su redovni studenti Višeg ili Visokog u?ilišta,
-  da roditelji/skrbnici/ili šira obitelj (baka, djed) doma?instva na ?ijoj adresi je prebivalište studenta nemaju nikakvog dugovanja prema Op?ini Podcrkavlje

3.    Svi studenti koji ostvare pravo na financijsku pomo? dobivaju jednaki iznos. Jednokratna financijska pomo? upla?uje se nakon podnošenja zahtjeva po njegovoj obradi.

4.    Zahtjevi se dostavljaju Jedinstvenom upravnom odjelu Op?ine Podcrkavlje, Podcrkavlje,  Trg 108. brigade ZNG br. 11, osobno ili poštom preporu?eno, isklju?ivo na popunjenom  zahtjevu. Obrazac Zahtjeva moe se preuzeti u op?ini ili na web stranici op?ine  www.podcrkavlje.hr  

5.    Uz zahtjev je potrebno priloiti sljede?e dokumente:

a)    originalnu potvrdu fakulteta o redovno upisanoj godini,
b)    preslik prve stranice indeksa sa fotografijom
c)    preslik iro-ra?una ili teku?eg ra?una s brojem IBAN
d)    preslik osobne iskaznice
e)    dokaz o nepostojanju duga prema Op?ini Podcrkavlje (provjera u op?inskim evidencijama obveznika)

6.    Rok za predaju zahtjeva je 31. srpnja  2017. godine bez obzira na na?in dostave.
7.    Nepravodobni i nepotpuni Zahtjevi ne?e se razmatrati.

NA?ELNIK OP?INE
Tomislav Trtanj

KLASA: 602-01/17-01/3
URBROJ: 2178/13-02-17-2
Podcrkavlje, 20. oujka 2017

Odluka o isplati jednokratne nov?ane pomo?i redovnim studentima
Studenti zahtjev