Obavijest o podjeli ku?nih brojeva

Obavijest o podjeli ku?nih brojeva

Objavljeno: 13.02.2017. - Objavio: Administrator

Poštovani,
obzirom da je zadnji popis stanovništva bio 2011.g., a naredni je planiran za 2021. godinu, Op?ina Podcrkavlje je u obvezi poduzeti  sve potrebne mjere kako bi se na vrijeme ostvarili preduvjeti za kvalitetno provo?enje popisa.

Sukladno odredbama Zakona o naseljima („NN“ br. 54/88) Op?ina Podcrkavlje ima obvezu postaviti table naziva ulica i trgova, a
sukladno istom Zakonu utvr?ena je obveza vlasnika, odnosno korisnika objekta da plo?icu s ku?nim brojem postavi o svom trošku. Kako bi se na vrijeme ostvario i taj preduvjet, Op?ina Podcrkavlje osigurala je potrebne ku?ne brojeve.

Op?inski namještenik – komunalni radnik ?e u razdoblju velja?a/oujak 2017. godine pristupiti podjeli izra?enih ku?nih brojeva svakom doma?instvu i to bez pla?anja naknade za njegovu izradu.
Molim Vas da po dolasku komunalnog radnika u vaše ku?anstvo na obrascu svojim potpisom potvrdite primitak istog.

Plo?ice ku?nih brojeva su izra?ene sukladno ?lanku 11.  Pravilnika o na?inu ozna?avanja imena naselja, ulica i trgova te obiljeavanja zgrada brojevima („NN“ 04/90), a vlasnici, odnosno korisnici objekta duni su ga postaviti sukladno ?lanku 12. istog Pravilnika: „Plo?ica s brojem zgrade postavlja se na zgradu tako da je vidljiva s ulice odnosno javne ili druge ceste od koje se pristupa zgradi i to desno od ulaza, neposredno iznad ulaza ili na dijelu zgrade koji je blii ulazu.“

Komunalni redar vršit ?e kontrolu postavljanja ku?nih brojeva, te Vas molimo da iste postavite sukladno uputama iz ove obavijesti i Pravilnika, i to u što mogu?em kra?em roku, a najkasnije u roku mjesec dana od dana primitka ku?nog broja.
S poštovanjem,

NA?ELNIK OP?INE
Tomislav Trtanj