Popis korisnika donacija Op?ine Podcrkavlje u 2016. godini

Popis korisnika donacija Op?ine Podcrkavlje u 2016. godini

Objavljeno: 20.01.2017. - Objavio: Administrator

Na temelju ?lanka 10. stavka 1, to?ke 6. Zakona o pravu na pristup informacijama ("Narodne novine" br. 25/13), objavljujemo popis korisnika donacija Op?ine Podcrkavlje u 2016. godini.

POGLEDAJ DOKUMENT