Godinji plan objave natje?aja za financiranje aktivnosti, projekta...

Godinji plan objave natje?aja za financiranje aktivnosti, projekta...

Objavljeno: 17.01.2017. - Objavio: Administrator

Jedinstveni upravni odjel Op?ine  Podcrkavlje na temelju ?lanka 12. Pravilnika o financiranju aktivnosti, projekata i/ili programa od interesa za op?e dobro koje provode udruge sredstvima prora?una Op?ine Podcrkavlje (Slubeni vjesnik Brodsko – posavske upanije, broj 21/15) donosi godišnji plan objave natje?aja za financiranje aktivnosti, projekta i/ili programa od interesa za op?e dobro koje provode udruge.

POGLEDAJ DOKUMENT