Po?etak provedbe projekta "Aktivni roditelji za aktivnu zajednicu"

Po?etak provedbe projekta

Objavljeno: 25.09.2015. - Objavio: Administrator

Dana 15. rujna 2015., potpisivanjem Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava, zapo?ela je provedba projekta pod nazivom "Aktivni roditelji za aktivnu zajednicu", koji je pripremljen u okviru Poziva na dostavu projektnih prijedloga: "Širenje mree socijalnih usluga u zajednici - faza 3".

Projekt je odobren za financiranje u maksimalnom iznosu prihvatljivih troškova 896.331,00 kn od kojih bespovratna sredstva iznose 866.556,28 kn, a usmjeren je na rješavanje problema oteanog ulaska na trište rada roditelja djece predškolske dobi na ruralnom podru?ju.

Nositelj projekta: CTR – Razvojna agencija Brodsko-posavske upanije d.o.o.
Partneri na projektu: Op?ina Brodski Stupnik, LAG Posavina i Volonterski centar Slavonski Brod

Pridrueni suradnici: op?ine Sibinj, Oriovac, Podcrkavlje, Bebrina, Nova Kapela, ?aglin te Hrvatski zavod za zapošljavanje, Podru?ni uredi Slavonski Brod i Poega

Svrha projekta ,,Aktivni roditelji za aktivnu zajednicu" je pove?ati ekonomsku aktivnost u obiteljima koje skrbe o djeci predškolske dobi razvojem podrške koja omogu?uje kvalitetnije uskla?ivanje obiteljskih i poslovnih obveza.

Ciljna skupina na koju je usmjeren projekt su nezaposleni roditelji koji brinu o djeci predškolske dobi (3 - 6 godina). Predloenim projektom unaprijedit ?e se vještine i znanja 90 nezaposlenih roditelja. Nadalje, navedeni roditelji imat ?e mogu?nost zbrinjvanja djece u igraonice ?iji ?e rad biti usmjeren prema intelektualnom, kreativnom i psihološkom razvoju djeteta. Projekt ?e se provoditi na podru?ju LAGa Posavina koje obuhva?a podru?je 7 op?ina s podru?ja dviju upanija: Brodsko-posavske upanije (op?ina Brodski Stupnik, op?ina Sibinj, op?ina Oriovac, op?ina Podcrkavlje, op?ina Bebrina, op?ina Nova Kapela) i Poeško-slavonske upanije (op?ina ?aglin).

Realizacija navedenog projekta, odnosno razvojem modela pruanja socijalnih usluga, koji otvara mogu?nosti za razvoj daljnjih društvenih aktivnosti, doprinijet ?e se poboljšanju uvjeta ivljenja na ruralnom podru?ju, zaustavljanja iseljavanja mladih obitelji te pove?anja mogu?nosti zapošljavanja.